UNkulunkulu uthanda uMuphi onamileyo

2 KwabaseKhorinte 9: 7 Yilowo nalowo kini makanikeze eninqume enhliziyweni yakhe ukunikela, kunganqikazi noma ngaphansi kokucindezelwa, ngoba uNkulunkulu uthanda umuphi onamileyo.
 
Ebhayibhelini, abantu babapha uNkulunkulu izipho ezahlukahlukene, ngezinhloso ezahlukahlukene. Abantu babenomsebenzi wokunikela, womsebenzi kaNkulunkulu nokusiza abantu abampofu.Kodwa abantu bakaNkulunkulu banikela okweshumi, okwakungxenye yeshumi yabo imali engenayo.

UNkulunkulu wayefuna abantu bakhe banikele ngezinhliziyo ezijabule nezinokubonga
Ngakho-ke uNkulunkulu wenza izithembiso ezinhle kubantu bakhe uma bemlalela.Wazobakhombisa umusa wakhe; babezobona ukuthi ingcebo yabo ivela kuye.

USt. Paul wayengafundisi abantu ukuthi bathobele imithetho, kepha bakhonze uNkulunkulu ngenhliziyo enhle. Wayefuna ukuthi amaKhristu aseKhorinte anikele njengesenzo sothando, hhayi ngoba enamahloni, esaba noma enomqondo wokuzibophezela. Wayekhathalela kakhulu ubudlelwano babo Nkulunkulu, kunokuphathelene nenani lemali eliqoqe.

Lowo ohlwanyela ingcosana uyovuna kancane futhi, noma lowo ohlwanyela kancane, uyovuna kakhulu futhi.

“Yiphani, khona niyakuphiwa …. Nesilinganiso enisisebenzisa, nani niyakulinganiselwa” (uLk 6:38).

Umgomo ucacile: sivuna ngokulingana nokutshala kwethu – noma, ukusebenzisa ubukhulu besimanje, “sithola okuhle njengoba sinika.”

USt. Paul unikeza abaseKhorinte imihlahlandlela emithathu yokunikela ngokungaphezu kwalokho asevele eku-2 KwabaseKhorinte 8: 11-15.

“Okokuqala, ukupha kufanele kube yindaba eyodwa exazululwe ngasese yenhliziyo yakhe. UPaul uthi, kufanele anikeze lokho anqume enhliziyweni yakhe ukunikela ngakho. Konke okubekwa kuqala kuzogcizelelwa.” Kungakanani? ” umbuzo umuntu ngamunye okufanele aziphendulele wona. Futhi awusoze wanqunywa ukuthi bangakanani “abakwaJoneses” abafaka isandla.

Umbhalo ufunda lokho anqume (ngokwezwi nezwi, “njengoba ngamunye ehlosile”) Lokhu kusho “ukukhetha ngamabomu” noma “ukwenza owakhe umqondo ngokuthile.” Kuyiqiniso elaziwayo ukuthi izingcingo ezidlala emizweni yabantu yokucela iminikelo zivame ukubekezelela abanikeli abazibophela ngokuphoqelela kodwa hhayi ngamabomu ngokwanele ukulandela isithembiso sabo.UPhawuli uthi ukupha kufanele kususelwe esinqumweni esibaliwe.Iyona into okufanele ixazululwe kancane noma ngokungaphoqeleli.

Okwesithathu, ukupha kufanele kube yimfihlo, hhayi eyomphakathi, isinqumo.Kumelwe kunqunywe enhliziyweni.ngamaqiniso amabi amanye amaKristu azowanikeza kuphela uma kukhona uhlobo oluthile lokuqashelwa esidlangalaleni noma ukuqashelwa okubandakanyekile.

Lesi sifiso empeleni ukupha kufanele kube yindlela uNkulunkulu anikela ngayo; kungenxa yokuthi wayethanda umhlaba kangangokuba wanikela ngeNdodana yakhe eyiyo yodwa.

 NguNkulunkulu uSomandla onikeza izindlela zokuphana.Umusa kaNkulunkulu owandayo udlulela ngale kokugcwaliswa kabusha kwezinsizakusebenza. Unamandla hhayi ukufaka esikhundleni izinsiza ezisetshenziselwe izinsizakalo zobuvangeli kepha futhi uzandisela kuze kube sezingeni lokuthi ngaso sonke isikhathi nakuzo zonke izinto esinazo konke esikudingayo.

Amahubo 112: 5: “Kuhle kuyakuza kulowo ophanayo, obolekayo ngokukhululekile”

Hlwanyela umcabango bese uvuna isenzo, uhlwanyele isenzo futhi uvuna umkhuba, uhlwanyele umkhuba futhi uvuna umlingiswa, uhlwanyele umlingiswa futhi uvuna ikusasa. .

Sinesibonelo esihle esisizungeze uMlimi, ngivela eNdiya izwe elakhiwe kwezolimo (60%).

UNkulunkulu akagcini nje ngokuhlinzeka ngezidingo zakhe ezisheshayo ezingokomzimba ngesimo sokuvuna okusanhlamvu kwesinkwa sakhe sansuku zonke kepha futhi nezidingo zakhe zesikhathi esizayo ngesimo sembewu yokutshala konyaka olandelayo.

Uma uNkulunkulu enza njalo lokhu kumlimi, uyakwazi ukukwenzela thina – inqobo nje uma sinezinhloso ezinhle .Hamba sinikeze imbewu yethu futhi siyikhulise ukuze sikwazi ukupha ngaso sonke isikhathi.

Umgomo ojwayelekile uwukuthi lapho sinikela, kulapho sizothola okuningi okuvela kuNkulunkulu. Futhi lapho sithola okuningi, kulindelwe ukuthi sinikeze.

Sigcina lokho uPawulu akushoyo.Angasho ukuthi ingcebo noma imali ethe xaxa iyisibonakaliso sesibusiso sikaNkulunkulu.Noma ingabe ukunikela ngesethi ngalinye elishayelwa ihlombe .Kuyindlela yokuphila yokuphana encoma uPaul.

Kulabo abanikela ngenhliziyo yonke nangokuzinikela, isithembiso ukuthi uNkulunkulu uzobanikeza konke abakudingayo ukuze baqhubeke nokwenza okuhle.
 
Amen